Ebook Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học - Lý Văn Thia

Nội dung Ebook Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học - Lý Văn Thia trình bày các kiến thức về giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học, làm quen với PowerPoint, tạo bài giảng sử dụng PowerPoint. Mời các bạn tham khảo.