Ebook Tài chính dành cho người quản lý - NXB Tổng hợp TP.HCM

Ebook Tài chính dành cho người quản lý - NXB Tổng hợp TP.HCM trình bày các kiến thức về báo cáo tài chính, ý nghĩa báo cáo tài chính, khái niệm kế toán quan trọng, khái niệm thẩm định, giá trị tiền tệ theo thời gian, dự thảo ngân sách,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.