Ebook Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo - Vũ Thái Hà

Ebook Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo - Vũ Thái Hà trình bày nội dung về tạo dựng tương lai, tổ chức có thể giúp sức - nhưng cũng có cản trở, lôi kéo mọi người về phía mình, vượt qua thử thách, thể hiện bản thân,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.