Ebook Từ điển năng lực Đại học Harvard

Ebook Từ điển năng lực Đại học Harvard với phần 1: Một số khái niệm tổng quan trình bày các kiến thức về xây dựng niềm tin, tập trung vào khách hàng, phát triển người khác, giám sát thông tin, khởi sướng hành động,... Mời tham khảo.