Giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay - Lê Thị Phương Nga

Tài liệu Giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay phân tích vai trò của giáo dục quyền con người cho trẻ em trong bối cảnh Việt nam sẽ thực hiện đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo. Mục đích, nhiệm vụ của giáo dục quyền con người là nhằm cung cấp cho các em hiểu biết cơ bản về quyền, bổn phận của mình và sự tôn trọng, bảo vệ quyền của những người khác, hình thành phẩm chất đạo đức nhân văn, kỹ năng sống cho trẻ em.