Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới

Mời các bạn tham khảo tài liệu Giáo dục Việt Nam với việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới trình bày về giáo dục Việt Nam với việc gia nhập WTO, chức năng của WTO, Việt Nam và một số bài học trong hội nhập Quốc tế, giáo dục Việt Nam trước cơ hội và thách thức mới.