Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước: Phần 1 - ThS. Tạ Thị Thanh Tâm

Dưới đây là phần 1 Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước trình bày về đại cương về văn bản quản lý hành chính nhà nước, hệ thống văn bản quản lý nhà nước, những yêu cầu về nội dung và thể thức của văn bản, văn phong và ngôn ngữ văn bản, quy trình xây dựng và ban hành văn bản.