Giáo trình Tổ chức và quản lý quá trình dạy học nghề - CĐ Sư phạm kỹ thuật Vinh

Giáo trình Tổ chức và quản lý quá trình dạy học nghề - CĐ Sư phạm kỹ thuật Vinh biên soạn theo chương trình đào tạo sư phạm dạy nghề cho sinh viên cao đẳng sư phạm kỹ thuật chính quy của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhằm chuẩn bị cho giáo sinh các kiến thức và kỹ năng cơ bản và cần thiết về tổ chức và quản lý quá trình dạy học khi tham gia vào lĩnh vực đào tạo nghề như: quản lý và quản lý nhà trường, giới thiệu một số hình thức tổ chức dạy học, phương pháp đào tạo nghề hiện nay ở Việt Nam và thế giới, một số loại kế hoạch trong trường nghề, các kinh nghiệm về tổ chức quản lý lớp học lý thuyết, thực hành, thực tập sản xuất...