Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào tạo nghề

Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào tạo nghề có chủ đề trình bày giáo viên dạy nghề là trụ cột của đột phá chất chất lượng đào tạo nghề, vai trò của giáo viên dạy nghề trong chất lượng đào tạo nghề, các vấn đề trong đào tạo giáo viên.