Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính của Malaysia

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính của Malaysia sau đây nhằm tìm hiểu các quy định, các bước thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính ở nước Malaysia, từ đó học hỏi và lấy làm bài học kinh nghiệm cho việc áp dụng tiêu chuẩn này tại Việt Nam.