Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 sau đây giới thiệu sự ra đời, ý nghĩa của bộ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000; cấu trúc của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000; nội dung của ISO 9001: 2000; các bước áp dụng ISO 9000 tại doanh nghiệp.