Hướng dẫn tự đánh giá

Chuyên đề "Hướng dẫn tự đánh giá" thuộc tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học trình bày quy trình tự đánh giá và cấu trúc báo cáo tự đánh giá nhằm giúp các trường đại học tự đánh giá chất lượng đào tạo của mình.