Kế hoạch số 934/KH - BGDĐT năm 2012

Kế hoạch số 934/KH - BGDĐT năm 2012 trình bày về tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.