Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp - Sở GD - ĐT Điện Biên

Sau bài học Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp các học viên sẽ trình bày và phân tích được những yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp, nêu được các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp ở trường trung học, xây dựng được một số giờ SH lớp với các hình thức khác nhau theo hướng tăng cường sự tham gia và nâng cao vai trò tự quản của HS, điều chỉnh được tài liệu bồi dưỡng và áp dụng tổ chức học tích cực cho người học trong các khoá bồi dưỡng mà học viên sẽ đảm nhận.