Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế

Mục tiêu của giáo dục ĐH là cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo ở trình độ nhất định cho xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với cách tiếp cận này, chất lượng đào tạo có thể được đánh giá qua năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của người được đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Việc xác định rõ được quan niệm về chất lượng, phương pháp đánh giá chất lượng có thể là một cách hiệu quả để đổi mới giáo dục ĐH, là một bước đi quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực có đủ trình độ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mời các bạn tham khảo Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế.