Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Cao Minh Sơn

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Cao Minh Sơn nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre gồm có 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác PCGD Trung học, thực trạng quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre, biện pháp quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre.