Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Hồ Hải Thọ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình hoàn thành luận văn. Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Hồ Hải Thọ với đề tài: Biện pháp quản lý quá trình dạy học của hiệu trưởng nâng cao tính tích cực học tập của học sinh THCS thị xã Tây Ninh tỉnh Tây Ninh gồm 3 chương trình bày nội dung về cơ sở lý luận về quản lý quá trình dạy học của hiệu trưởng nâng cao tính tích cực học tập của học sinh THCS, thực trạng công tác quản lý quá trình dạy học của hiệu trưởng và tính tích cực học tập của học sinh trong các trường THCS tại thị xã Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh, các biện pháp quản lý quá trình dạy học của hiệu trưởng nhằm nâng cao tính tích cực học tập của học sinh các trường THCS tại thị xã Tây Ninh – tỉnh Tây Ninh.