Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Thu Thủy

Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần thị Thu Thủy nghiên cứu về đề tài: Các giải pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang, các giải pháp quản lý nhằm tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang hiện nay.