Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương - Nguyễn Thị Hạnh

Luận văn Thạc sĩ giáo dục: Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương kết cấu gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận đánh giá kết quả học tập của sinh viên, thực trạng hoạt động đánh giá kết quả học tập tại trường CĐ sư phạm trung ương, một số biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá.