Luận văn Thạc sĩ giáo dục - Phan Thị Minh Tâm

Luận văn Thạc sĩ giáo dục của Phan Thị Minh Tâm với đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam trình bày nội dung về chất lượng và chất lượng đào tạo, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo, thực trạng quản lý và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo ở các trường Trung học chuyên nghiệp, tình hình kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam, những điều kiện đặt ra khi tiến hành kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam, xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam.