Luận văn Thạc sỹ: Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam

Luận văn Thạc sỹ với đề tài "Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam" nhằm mục tiêu đề xuất xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam.