Luận văn Tiến sĩ: Tự đánh giá trong quản lý chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

Luận văn Tiến sĩ với đề tài "Tự đánh giá trong quản lý chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội" nhằm đánh giá trong chất lượng đào tạo, xác định nguyên nhân tồn tại và tìm biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng, tiến tới đạt mục tiêu, tiêu chuẩn đào tạo đã đề ra và ở mức cao hơn của nhà trường, đồng thời làm cơ sở góp phần nghiên cứu xây dựng tiêu chí chuẩn mực kiểm định chất lượng đào tạo trong tương lai.