Luận văn Tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu

Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu" nhằm vận dụng các vấn đề cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, từ đó xem xét các vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.