Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về công tác dạy nghề của trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề - Nguyễn Minh Quế

Để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình nghiên cứu luận văn. Sau đây là Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về công tác dạy nghề của trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề của Nguyễn Minh Quế trình bày về một số vấn đề lý luận về công tác dạy nghề, thực trạng công tác dạy nghề của các trường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề, đào tạo nghề, trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác dạy nghề, sự cần thiết phải phát triển công tác đào tạo nghề.