Luận văn Tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự

Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự" nhằm mục đích xây dựng được mô hình quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho quá trình đào tạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự (SQNNQS) tại ĐHNNQS nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội trong giai đoạn cách mạng mới.