Luận văn Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001: 2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa

Luận văn Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001: 2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa nhằm mục đích tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 9001:2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa. Người viết nhận xét, đánh giá đồng thời đưa ra một số kiến nghị cho vấn đề trên.