Luật dạy nghề

Luật dạy nghề Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 76/2006/QH11 năm 2006. Luật này quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.