Luật giáo dục

Luật giáo dục của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 gồm 9 chương trình bày về việc khen thưởng và xử lý vi phạm, quản lý nhà nước về giáo dục, chính sách với người học, nhà trường và cơ sở giáo dục khác, hệ thống giáo dục quốc dân,... Mời tham khảo.