Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ kết cấu gồm 6 phần. Trong đó, phần 1 trình bày về quyền tác giả và quyền liên quan, phần 2 trình bày về quyền sở hữu công nghiệp, phần 3 giới thiệu về quyền đối với giống cây trồng, phần 4 giới thiệu về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phần 5 trình bày về quyền đối với giống cây trồng, phần 6 giới thiệu về điều khiển thi hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.