Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 trình bày các kiến thức về nguyên tắc kiểm định giáo dục, giáo dục mầm non, bồi dưỡng cán bộ, đình chỉ hoạt động giáo dục,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.