Mẫu số 37: Thông báo về thụ lý giải quyết khiếu nại

Mẫu số: 37 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) trình bày mẫu đơn Thông báo về thụ lý giải quyết khiếu nại. Tham khảo tài liệu để biết cách viết một mẫu đơn đúng.