Mô tả công việc nhân viên Kế toán thuế

Mô tả công việc nhân viên Kế toán thuế dưới đây trình bày về các trách nhiệm của người kế toán thuế, quyền hạn, tiêu chuẩn yêu cầu để trở thành nhân viên kế toán thuế.