Một số kinh nghiệm quản lý quá trình đào tạo ở trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng hiện nay - Nguyễn Quý Nhẫn

Một số kinh nghiệm quản lý quá trình đào tạo ở trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng hiện nay trình bày cách tổ chức xây dựng mục tiêu nội dung chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và yêu cầu của xã hội, kích thích đội ngũ giảng viên đổi mới phương pháp dạy học, tạo động lực cho cán bộ quản lý đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng văn hóa quản lý đối với hoạt động chung của nhà trường.