Phân tích Báo cáo tài chính - Nguyễn Hữu Đức

Phân tích Báo cáo tài chính là một nghệ thuật phiên dịch các số liệu từ các báo cáo tài chính thành những thông tin hữu ích cho việc ra quyết định có cơ sở thông tin. Công cụ thường được dùng rộng rãi trong phân tích báo cáo tài chính đó là cách phân tích tỷ lệ và báo cáo theo quy mô chung. Mời các bạn tham khảo.