Phân tích môi trường bên ngoài

Phân tích môi trường bên ngoài hay còn gọi là phân tích SWOT gồm có rà soát, theo dõi, dự đoán, đánh giá; phân tích môi trường kinh tế vi mô; phân tích ngành và cạnh tranh. Tham khảo tài liệu sau đây để tìm hiểu rõ hơn về phân tích môi trường bên ngoài.