Phân tích tài chính

Tài liệu Phân tích tài chính giúp người tham khảo đọc hiểu các báo cáo tài chính, phân tích sức khỏe tài chính của hợp tác xã bằng việc sử dụng các tỷ số tài chính, mở rộng tần nhìn bằng cách đối chiếu các tỷ số tài chính các hợp tác xã khác hoạt động trong cùng lĩnh vực.