Phân tích tài chính dự án

Nội dung của Phân tích tài chính dự án trình bày về việc xác định dòng tiền dự án chủ sở hữu, phân tích ảnh hưởng của khấu hao, phân tích ảnh hưởng lãi vay, phân tích ảnh hưởng lạm phát