Pháp luật, cơ chế, chính sách và chiến lược, quy hoạch về CNTT, viễn thông việt nam

Pháp luật, cơ chế, chính sách và chiến lược, quy hoạch về CNTT, viễn thông việt nam trình bày nội dung về: Pháp luật về CNTT, hạ tầng viễn thông, internet; chiến lược, quy hoạch, chương trình kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; đầu tư, mua sắm và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ CNTT .