Phát triển chương trình đào tạo tích hợp môđun - môn học trong giáo dục nghề nghiệp - ThS. Nguyễn Đăng Trụ

Phát triển chương trình đào tạo tích hợp môđun - môn học trong giáo dục nghề nghiệp - ThS. Nguyễn Đăng Trụ trình bày khái quát về chương trình đào tạo theo các môn học truyền thống và chương trình đào tạo mô đun theo năng lực thực hiện, phát triển chương trình đào tạo tích hợp mô đun - môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.