Phát triển năng lực tự học tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Bài viết phân tích khái quát về năng lực tự học, tìm hiểu về năng lực tự học Tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học Tiếng Anh cho sinh viên Nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.