Phổ biến Luật giáo dục Đại học cho cán bộ, viên chức - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tài liệu Phổ biến Luật giáo dục Đại học cho cán bộ, viên chức của trường ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng nhằm phổ biến, tuyên truyền một cách tổng quan về Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.