Quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008

Tài liệu Quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008 sau đây giới thiệu về Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 và các tiêu chuẩn của nó. Hiểu được nội dung cũng như mục đích của tiêu chuẩn này giúp các đơn vị xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiếm soát công việc, phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại do đó nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc.