Quản trị rủi ro tài chính

Dưới đây là tài liệu về Quản trị rủi ro tài chính trình bày về các công cụ phát sinh tài chính, thực trạng áp dụng công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam, nguyên nhân hạn chế mức độ phát triển thị công cụ trường tài chính,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết.