Qui trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề

Qui trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề có nội dung trình bày những khái niệm cơ bản; căn cứ, phương pháp luận xây dựng Qui trình; mô tả Qui trình xây dựng Danh mục thiết bị đào tạo nghề.