Quy chế hoạt động của Trung tâm Dạy nghề thị xã La Gi

Tài liệu sau đây bao gồm Quyết định Số: 17/2009/QĐ-UBND quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dạy nghề thị xã La Gi và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dạy nghề thị xã La Gi của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi.