Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ

Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu.