Quy trình Thủ tục cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý sát hạch

Quy trình Thủ tục cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý sát hạch bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu của quy trình trên.