Quy trình Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dụng cho thương binh, bệnh binh

Quy trình Xác nhận hồ sơ trang cấp vật dụng cho thương binh, bệnh binh sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.