Quy trình Xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"

Quy trình Xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" sau đây bao gồm mục đích, phạm vi, tài liệu viện dẫn, định nghĩa/viết tắt, nội dung quy trình, biểu mẫu, hồ sơ cần lưu. Tham khảo quy trình để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.