Quyết định 4860/2019/QĐ-BGDĐT

Quyết định 4860/2019/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;